Praktični saveti

Ugovor sa dadiljom-bebisiterkom

Ugovor između porodice i dadilje ili bebisiterke će pomoći obema stranama u budućoj saradnji. Ključno je definisati visinu zarade i precizirati sve uslove koji su preduslov da se obezbedi zdrava i produktivna poslovna relacija. Ugovor pomaže da se obe strane zaštite, kao i da se razumeju u potpunosti.
Kada su sve uključene strane razjasnile koje su odgovornosti i privilegije dadilje/bebisiterke, smanjuje se mogućnost za pojavu nerazumevanja i olakšava se rešavanje eventualnih nejasnoća do kojih može doći. Bebisiterka/dadilja slobodno može napisati probnu verziju ugovora ukoliko porodica kod koje planira angažovanje nema isti.

Informacije sadržane u ovom članku su uopštene po svojoj prirodi i ne predstavljaju pravni, poreski niti investitorski savet. Takođe, date informacije mogu biti neprimenljive ili neadekvatne vašim specifičnim okolnostima, te bi trebalo razmotriti sve preduslove za pisanje ugovora.

Šta bi trebalo da sadrži ugovor o saradnji sa dadiljom/bebisiterkom?

Za pripremu ovog ugovora nije vam potreban advokat. Možete ga napisati kao jednostavan dokument sa svim detaljima oko kojih se dogovorite. Preporučuje se kod dugoročnog angažovanja.

ODGOVORNOSTI

Dodatne odgovornosti: Pored osnovne odgovornosti čuvanja dece, da li će se dadilja/bebisiterka baviti i dodatnim aktivnostima poput kuvanja, čišćenja, brige o kućnim ljubimcima ili prevozom dece?
Aktivnosti: Koje aktivnosti će dadilja/bebisiterka raditi sa decom? Šta nije dozvoljeno od aktivnosti?
Komunikacija: Kada, na koji način i u kojim situacijama očekujete da dadilja/bebisiterka komunicira sa Vama tokom dana?

RADNO VREME I RASPORED

Da li će vaša dadilja/bebisiterka raditi puno ili pola radnog vremena, vikendima ili tokom radne nedelje?
Koji period u toku dana će pokrivati?
Kada može napraviti pauzu u toku rada?
Šta se dešava u slučajevima kada se vraćate kući kasnije nego obično?

PRIVILEGIJE

Kada dadilja/bebisiterka može da koristi svoj mobilni telefon, kućni telefon ili kućni kompjuter/internet?
Da li može pozvati goste u Vaš dom?

OBROK

Da li dadilja/bebisiterka ima obezbeđen ručak i užinu sa Vaše strane ili donosi svoj?
Šta se dešava ukoliko kasnite i vraćate se kući u vreme večere?

KOMPENZACIJE I BENEFICIJE

Plata: Koja je ugovorena cena sata Vaše dadilje/bebisiterke tokom radnih dana, noću, vikendima i za vreme praznika? Uglavnom su dadilje/bebisiterke plaćene na osnovu ugovorene satnice.
Učestalost plaćanja: U kojim intervalima ćete izvršiti plaćanje? Na nedeljnom, dvonedeljnom, mesečnom nivou?
Prekovremeni sati: Da li ste dogovorili sa Vašom dadiljom/bebisiterkom istu satnicu čak i kada dolazite kasnije od ugovorenog termina?
Dobrobit: Da li ste se dogovorili sa Vašom dadiljom/bebisiterkom da može u određenom periodu otići na odmor, uzeti par slobodnih dana, imati bolovanje i/ili ne raditi za vreme praznika (precizirati koji praznici su u pitanju)?
Otkazni rok: Koliko dana otkaznog roka je potrebno da dadilja/bebisiterka ispoštuje pre nego što raskine saradnju sa Vama? Da li Vam može javiti telefonom da više nije u mogućnosti da sarađuje sa Vama ili to može uraditi i putem sms-a ili mailom?
Porodični odmori: Da li planirate da Vaša dadilja/bebisiterka putuje sa Vama na porodični odmor?
Procene: Dogovorite povremenu procenu saradnje sa Vašom dadiljom/bebisiterkom gde ćete razgovarati o dosadašnjoj saradnji i kada možete revidirati kompenzacije, beneficije i sam ugovor o saradnji.

PREVOZ

Javni prevoz: Koja su dogovorena pravila po pitanju vođenja dece javnim prevozom?
Vozačka dozvola: Da li je potrebno da dadilja/bebisiterka ima važeću vozačku dozvolu i da bude aktivan vozač?
Automobili: Da li je potrebno da dadilja/bebisiterka ima sopstveni automobil ili će koristiti porodični automobil? Koja su dogovorena pravila za korišćenje porodičnog automobila?
Benzin: Da li ćete pokrivati troškove benzina za pređenu kilometražu kada dadilja/bebisiterka koristi porodični ili sopstveni automobil za potrebe svog angažovanja u Vašoj porodici? Koliko ćete i na koji način plaćati date troškove?
Sigurnosni pojasevi i sedišta: Da li svako dete mora da bude vezano tokom vožnje u automobilu?

DISKRECIJA

Informacije: Lične, medicinske, poslovne i finansijske informacije koje se saznaju o porodici ne smeju biti prenošene i komentarisane van porodice.
Društvene mreže: Da li dadilja/bebisiterka sme pomenuti porodicu sa kojom sarađuje na bilo kojoj vrsti društvenih mreža? Da li sme postaviti fotografije dece ili ih spomenuti u postovima anonimno?

PREKID SARADNJE

Uglavnom porodice dogovaraju otkazni rok u trajanju od 2 nedelje ili mesec dana sa dadiljom/bebisiterkom koji se odnosi na obe strane.
Razlozi za prekid saradnje: Obe strane mogu prekinuti saradnju u bilo kom trenutku. Ukoliko porodica smatra da je dadilja/bebisiterka uradila nešto neprimereno, mogu raskinuti saradnju istog momenta. Isto tako, dadilja/bebisiterka može prekinuti saradnju ukoliko smatra da je odnos porodice prema njoj uvredljiv ili nepravedan.
Otpremnina: Davanje otpremnine nije uobičajen postupak, međutim, ukoliko ste primorani da prekinete saradnju sa dadiljom/bebisiterkom koja je radila izuzetno dobro, običaj je da joj porodica obezbedi plaćenih par nedelja kako biste joj pomogli finansijski dok je u potrazi za novim poslom.